Laboratoř klinické imunologie a alergologie Nemocnice AGEL Prostějov

V Laboratoři klinické imunologie a alergologie Prostějov je prováděno široké spektrum vyšetření, zahrnující základní stanovení složek humorální i buněčné imunity (např. stanovení hlavních izotypů imunoglobulinů, u IgG i podtříd IgG1-IgG4, řady zánětlivých parametrů, složek komplementu, počtu B-lymfocytů, T-lymfocytů a jejich subpopulací). V rámci diagnostiky alergických stavů stanovujeme celkové IgE, specifické IgE proti jednotlivým alergenům, jejich směsím nebo molekulovým komponentám, kde využíváme analytické systémy Siemens Immulite, Atellica nebo ALEX Allergy Explorer. Pro diagnostiku histaminové intolerance slouží stanovení koncentrace enzymu diaminooxidázy (DAO).  Vyšetření lékových dysergií nebo alergií na potravinová barviva provádíme metodou CAST ELISA od firmy Bühlmann. Provádíme laboratorní diagnostiku systémových autoimunitních onemocnění i stanovení orgánově specifických protilátek. Rutinně provádíme stanovení revmatoidního faktoru, protilátek proti citrulinovanému proteinu (a-CCP), protilátek ANA i ENA, dsDNA, ssDNA, protilátek proti cytoplazmě neutrofilů (ANCA) včetně jejich typizace, protilátek proti membránovým fosfolipidům (kardiolipin,  b2-glykoprotein). Mezi další vyšetřované autoprotilátky patří zejména stanovení ASCA, protilátek proti štítné žláze, parietálním buňkám, vnitřnímu faktoru, ovariím, kůře nadledvin, Leydigovým buňkám a spermiím. Metodou průtokové cytometrie lze prokázat přítomnost antigenu HLA B27, který slouží pro odhad relativního rizika vzniku některých revmatických onemocnění, především Bechtěrewovy choroby. Celiakii vyšetřujeme stanovením protilátek proti tkáňové transglutamináze, endomyziu i deamidovanému gliadinu ve třídách IgA i IgG.

U potravinových intolerancí provádíme stanovení protilátek proti kravskému mléku a jiným potravinám. U zánětlivých onemocnění gastrointestinálního traktu je možnost vyšetřit kalprotektin ve stolici.

Při podezření na autoimunitní diabetes provádíme stanovení protilátek proti GAD, IA-2, inzulinu, proinzulinu, izulinovému receptoru nebo zinkovému transportéru 8 (ZnT8). Nabízíme i panel protilátek pro diferenciální diagnostiku autoimunitních hepatopatii nebo, v případě membranózních nefropatií, receptoru pro fosfolipázu A2 (a-PLA2R). Mezi zajímavé parametry pro odhad funkce ledvin patří stanovení Uromodulinu.   

Laboratorní diagnostiku neurodegenerativních onemocnění opíráme o stanovení protilátek proti TAU proteinu, fosforylovanému TAU proteinu (pTAU), amyloidu beta (1-42), pNF-H, Clusterinu, Chromograninu, GFAP, gangliosidům a dalším markerům ve spolupráci s úsekem klinické biochemie. V naší laboratoři je možné stanovit i spektrum onkoneurálních a paraneoplastických protilátek.  Pro odhad rizika vzniku epiteliálního karcinomu ovária lze vyšetřit koncentraci proteinu HE4. Diagnózu feochromocytomu lze laboratorně diagnostikovat stanovením katecholaminů, metanefrinu a normetanefrinu v plazmě.  Stav kostního metabolismu nebo jeho poruchu je možné ověřit stanovením BAP, TRAcP, P1NP.   Riziko kalcifikace cév laboratorně diagnostikujeme pomocí defosforylované nekarboxylované izoformy  Matrix Gla-proteinu (dp-ucMGP), jehož koncentrace v plazmě odráží dostupnost vitaminu K v cévní stěně. Pro odhad metabolické kompenzace u jedinců s rizikem komplikací ATS, u osob s obezitou, inzulinovou resistencí nabízíme vyšetření adiponektinu, leptinu, AFABP a dalších.  Aldosteron a Renin v plazmě stanovujeme při diagnostice endokrinopatií (poruchy osy RAAS, hyper/hypoaldosteronismus), sekundární hypertenze a poruch minerálního metabolismu.  

Pro svou práci využíváme řadu automatických analyzátorů (Cytometr FC500, Immulite, Atellica, DxI 800, AU 5800, Dynex DS2, IDS iSYS, Helmed, BlueDiver) i ručních metod (optigen, ALEX, imunodot), s různými principy detekce (fluorescence, luminiscence, spektrofotometrie).

Úzce spolupracujeme s lékaři v ambulancích imunologie a alergologie. Našich služeb využívají revmatologické, interní, pediatrické, hematologické, ORL, kožní, oční i jiné ambulance a lůžková oddělení.

Laboratoř je držitelem osvědčení o akreditaci ČIA podle ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013. Činnost laboratoře je pravidelně sledována celostátním systémem kontroly kvality (SEKK) a mezinárodními systémy kontroly kvality (INSTAND, RfB). Laboratoř uplatňuje flexibilní rozsah akreditace. Osvědčení o akreditaci OLM a Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace je zveřejněn zde.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM